in ,

Water: Is jy wettig?

waterworks

This post is also available in: English

Water gaan in die toekoms een van ons grootste uitdagings wees. Die Nasionale Waterwet bepaal dat water in Suid-Afrika ’n nasionale hulpbron is wat aan geen persoon of instansie behoort nie. Die gebruik daarvan, selfs op jou eie eiendom, kan dus slegs deur vergunning geskied.

Waar waterdienste deur munisipaliteite of ander diensverskaffers behartig word, word die vergunning aan hulle toegestaan, maar waar water regstreeks deur ’n persoon of grondeienaar gebruik word, is dit hierdie verbruiker se verantwoordelikheid om vergunning te bekom.

Artikel 21 van die Wet omskryf elf watergebruike wat te make het met die neem, berging, uitstorting, besoedeling, versteuring en ontspanningsgebruik daarvan. Dit beteken dat enige pomp of uitleiding van water uit damme, riviere en boorgate, die oprig van damme en reservoirs, die uitstorting van afvalwater, of die versteuring van riviere en vleilande, gereken word as watergebruik.

Artikel 22 maak voorsiening vir maniere waarop vergunning bekom kan word:

Watergebruik in terme van Skedule 1: Dit beteken gebruik vir redelike huishoudelike doeleindes, mits dit nie gekoppel is aan kommersiële bedrywighede nie. Sodanige gebruik is wettig en geen verdere aansoek is nodig nie.

Voortsetting van ’n Bestaande Wettige Watergebruik: Dit beteken dat water wettig gebruik kan word indien dit in die twee jaar voor inwerkstelling van die Waterwet geskied het, en wettig was. Dit sluit in toekennings in terme van vorige wetgewing, waterhoftoekennings, inlystings in skemas en besproeiingsrade en geldige serwituutbepalings.

Watergebruik in terme van ’n Algemene Vergunning: Die Wet maak voorsiening vir die onttrekking, berging, uitstorting en ander gebruike van sekere volumes en onder sekere omstandighede in spesifieke opvanggebiede. Om dit te bepaal, moet die gebruik vir die spesifieke gebied nagegaan word en indien ’n Algemene Vergunning van toepassing is, moet dit geregistreer word.

• Indien ’n gebruik nie gemagtig kan word in terme van die bogemelde metodes nie, moet aansoek om ’n waterlisensie gedoen word. Dit behels ondersoeke na die aard van die gebruik, die gebied en die regmatige gebruik van ander partye.

Die registrasieveldtog wat in 1999 van stapel laat loop is, het gelei tot die uitreik van registrasiesertifikate, waarvolgens watergebruike erken is, hetsy of die gebruik wettig, onwettig, onder- of oorgeregistreer was. So ’n sertifikaat is nie ’n wettiging van watergebruik nie, totdat die wetlikheid en omvang van die gebruike bevestig word.

Vir hulp met jou watergebruik, kontak gerus vir AquaEco.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Behaal ryk oeste met Link Seed se wenkultivars

Boere sien wat regtig in werktuie steek: Val Boeredag is steeds die grootste demonstrasie-skouspel