in ,

Wat is my regte as werkgewer en hoe pas ek dit toe?

deur Christo Bester

This post is also available in: English

Arbeidswetgewing stel streng vereistes waaraan werkgewers moet voldoen. Werkgewers voel egter dikwels dat hulle aan die kortste ent trek, maar moet besef dat hulle baie regte in die werksplek het.

Werkgewers het wel ook die verantwoordelikheid om hierdie regte toe te pas.

Werkgewers kan aanspraak maak op die volgende regte in die werksplek:

  • Werknemers se vertrouensverpligting om deurlopend in belang van die werkgewer op te tree.

Die verhouding tussen ’n werkgewer en werknemer is gegrond op wedersydse voordele en respek. Met indiensneming onderneem die werknemer om deurlopend in goeie trou op te tree en die werkgewer se sakebelange te bevorder.

Enige optrede wat ’n negatiewe invloed op die werkgewer/werknemer se vertrouensverhouding het, moet in ’n baie ernstige lig beskou word. Tipiese wangedrag wat hiermee verband hou sluit in korrupsie, afpersing, valse getuienis, valse verklarings, bedrog, diefstal, ongemagtigde besit of wanaanwending van eiendom en die openbaarmaking of verskaffing van vertroulike inligting.

Elke werknemer het die verpligting om enige afwykings van die werkgewer se dissiplinêre kode dadelik aan te meld. Indien die werknemer bewus is van ongerymdhede in die werksplek en dit nie aanmeld nie, kan die werkgewer dissiplinêre stappe teen hierdie werknemer doen.

  • ’n Vasgestelde standaard in terme van kwaliteit en kwantiteit

Dit is die werkgewer se reg om kontrole in die werksplek uit te oefen met betrekking tot werksprestasie en dit is belangrik dat die werkgewer duidelike standaarde in terme van gehalte en hoeveelheid stel waaraan werknemers moet voldoen. Werkgewers moet werknemers deurlopend evalueer sodat enige swak werksprestasie dadelik geïdentifiseer en reggestel kan word.

  • Inwerkingstelling van duidelike reëls in die werksplek

Duidelike reëls en riglyne beperk wrywing en misverstande, wat produktiwiteit en ʼn positiewe werksomgewing bevorder. Die meerderheid van die reëls in die werksplek word deur die dienskontrak ingestel, met verwysing na werksure, verlof, verpligtinge, ensovoorts. Elke werksplek is egter uniek en daar is dikwels ’n behoefte aan spesifieke reëls om orde en struktuur te verleen in die werksplek. Hierdie reëls word gerig deur beleid en prosedures:

Beleid word nie onderskryf deur arbeidswetgewing nie, maar stel die werkgewer se eie reëls in die werksplek. Hierdie reëls moet redelik wees. Tipiese beleid sluit in ’n rookbeleid, selfoonbeleid, siekverlofbeleid, higiënebeleid, alkoholbeleid, ensovoorts.

’n Prosedure is ’n vasgestelde of amptelike manier om ’n situasie te hanteer, wat in plek gestel word om werknemers en werkgewers in te lig oor die nodige stappe wat gevolg moet word wanneer ’n spesifieke voorval plaasvind. Tipiese prosedures sluit in ’n appèlprosedure, grieweprosedure, verlofprosedure, dissiplinêre prosedure, ensovoorts.

  • Toepas van dissipline in die werksplek

Elke werksplek moet ’n toepaslike dissiplinêre kode hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers hierdie reëls oortree, het die werkgewer die reg om op te tree. Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek wat wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings. In gevalle van minder ernstige oortredings moet die werkgewer progressiewe dissipline toepas deur skriftelike waarskuwings. Waar die oortredings van ’n ernstiger aard is moet ’n formele proses gevolg word en ’n dissiplinêre verhoor gehou word.

  • Om “nee” te sê

Werkgewers het die reg om versoeke te weier op grond van operasionele vereistes. Hierdie versoeke verwys na die aansoek om verlof, asook vergunnings soos lenings. Die werkgewer moet egter billik wees en nie aansoeke onredelik afkeur nie.

  • Aanpassing van diensvoorwaardes

Operasionele vereistes kan werkgewers noop om diensvoorwaardes aan te pas ten einde ’n kostedoeltreffende omgewing te skep en te verseker dat die onderneming mededingend in die mark kan bly. Hierdie veranderinge mag onder geen omstandighede eensydig gemaak word nie en daar is ’n streng prosedure wat gevolg moet word.

Vele risiko’s moet daagliks deur boere bestuur word. Ons beveel sterk aan dat boere proaktief optree deur duidelike reëls in die werksplek in te stel en korrekte prosedures te volg met betrekking tot alle arbeidsregtelike aangeleenthede.

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Agri Frequencies: Kristaltegnologie – Bestry pesdiere sonder gif

wol

Wolmark styg met 1,7%