in ,

Voorkom en beheer veldbrande 2: Brandbeskermingsverenigings

This post is also available in: English

In die tweede aflewering in die reeks artikels oor veldbrande word brandbeskermingsverenigings bespreek.

Hoofstuk 2 van die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 101 van 1998, handel oor die instelling, registrasie, pligte en werking van brandbeskermingsverenigings. Hierdie verenigings moet alle aspekte van die voorkoming van veldbrande en brandbestryding hanteer. Die aanstelling en pligte van ‘n brandbeskermingsbeampte word ook in hierdie hoofstuk gereguleer.

In hierdie hoofstuk word bepaal dat eienaars ‘n vereniging kan vorm met die doel om veldbrande te voorspel, te voorkom, te bestuur en te blus. So ‘n vereniging kan op die voorgeskrewe wyse aansoek doen om die registrasie daarvan as ‘n brandbeskermingsvereniging. ‘n Brandbeskermingsvereniging kan gevorm word ten opsigte van ‘n gebied wat

 • gereeld veldbrande ondervind
 • ‘n betreklik eenvormige risiko van veldbrande het
 • betreklik eenvormige klimaatstoestande het
 • betreklik eenvormige tipes bosse of plantegroei het

Onderworpe aan twee voorwaardes moet die minister (van Waterwese en Bosbou) die vereniging registreer en ‘n registrasiesertifikaat uitreik. Die twee voorwaardes is naamlik dat

 • die minister tevrede moet wees dat die aansoeker in staat is om die pligte te verrig wat die Wet aan ‘n brandbeskermingsvereniging oplê
 • die minister tevrede moet wees dat die aansoeker verteenwoordigend van grondeienaars in die gebied is

Net een brandbeskermingsvereniging mag ten opsigte van ‘n gebied geregistreer word. Alle eienaars in ‘n gebied waarvoor ‘n brandbeskermingsvereniging gevorm is, het egter die reg om by die vereniging aan te sluit, mits hulle onderneem om by sy grondwet en reëls te hou. Waar ‘n brandbeskermingsvereniging geregistreer is in ‘n gebied wat in die geheel of gedeeltelik deur ‘n munisipaliteit beheer word en sodanige munisipaliteit beskik oor ‘n brandweerdiens, moet die munisipaliteit lid van die brandbeskermingsvereniging word.

Ook die eienaar van staatsgrond moet aansluit by enige brandbeskermingsvereniging wat in die gebied geregistreer is en waarin die grond geleë is.

Behalwe vir ‘n munisipaliteit wat oor ‘n brandweerdiens beskik en die eienaar van staatsgrond, is lidmaatskap van ‘n brandbeskermingsvereniging derhalwe nie verpligtend nie, maar vrywillig. Lidmaatskap van ‘n brandbeskermingsvereniging mag ‘n eienaar egter nie geweier word nie, tensy hy nie bereid is om hom by die vereniging se grondwet en reëls te hou nie.

‘n Brandbeskermingsvereniging het sekere pligte en die belangrikste hiervan is die volgende:

 • Dit moet ‘n veldbrandbestuurstrategie vir sy gebied ontwikkel en toepas.
 • Dit moet reëls maak wat sy lede bind.
 • Dit moet die ekologiese toestande identifiseer wat die brandgevaar beïnvloed.
 • Dit moet sy lede inlig omtrent die brandgevaaraanslag.
 • Dit moet sy lede organiseer en oplei in die bestryding, bestuur en voorkoming van brande.
 • Dit moet sy lede inlig oor beskikbare toerusting en tegnologie vir die voorkoming en bestryding van veldbrande.
 • Dit moet die minister minstens elke 12 maande voorsien van statistieke oor veldbrande in sy gebied.
 • Dit moet enige inligting wat die minister aanvra verskaf ten einde die brandgevaaraanslagstelsel op te stel of in stand te hou.
 • Dit moet ‘n brandbeskermingsbeampte aanstel.

Die reëls wat die brandbeskermingsvereniging maak moet onder meer voorsiening maak vir die minimum standaarde wat lede moet handhaaf met betrekking tot die voorkoming van veldbrande en gereedheid vir brandbestryding.

Soos reeds gemeld, is dit een van die pligte van ‘n brandbeskermingsvereniging om ‘n brandbeskermingsbeampte aan te stel. Die pligte van die brandbeskermingsbeampte is onder meer:

Indien ‘n munisipaliteit wat oor ‘n brandweerdiens beskik ‘n lid is van ‘n brandbeskermingsvereniging, is die hoofbrandweerbeampte van die munisipaliteit outomaties die brandbeskermingsbeampte tensy hy die betrekking van die hand wys.

‘n Brandbeskermingsbeampte het die reg om die grond van ‘n lid van die brandbeskermingsvereniging te betree ten einde die grond te inspekteer om te verseker dat die lid sy pligte ingevolge die Wet en die reëls van die vereniging nakom.

‘n Brandbeskermingsbeampte moet by die direkteur-generaal (van Waterwese en Bosbou) aansoek doen om registrasie as brandbeskermingsbeampte en die direkteur-generaal moet ‘n brandbeskermingsbeampte registreer as hy oortuig is dat die persoon in staat sal wees om die Wet op ‘n verantwoordelike wyse af te dwing.

Die minister kan geldelike en ander bystand verleen aan ‘n brandbeskermingsvereniging vir enige van sy aktiwiteite en ook aan ‘n eienaar wie se grond tot teen die grens van die Republiek strek en hy om daardie rede meer uitgawes as normaalweg moet aangaan om ‘n brandstrook op sy grens te maak.

Ten slotte word dit in hierdie hoofstuk bepaal dat die minister ‘n brandbeskermingsvereniging kan deregistreer en sy sertifikaat intrek indien die vereniging na die mening van die minister opgehou het om te funksioneer of ondoeltreffend geword het.

Daar is vir ‘n eienaar bepaalde voordele om ‘n lid te wees van ‘n brandbeskermingsvereniging. Die belangrikste hiervan is:

Die volgende artikel handel oor hoofstuk 3 van die Wet, naamlik voorkoming van brande deur brandstroke. Die hele reeks is beskikbaar op www.proagri.co.za.

Artikel verskaf deur Christo Potgieter en John Smit, direkteure, Versekeringsreg en Regsaanspreeklikheid, BDP Prokureurs, Kaapstad. Hierdie artikel het ten doel om inligting te verskaf en nie om as regsadvies te dien nie. Vir regsadvies, kontak u regsadviseur.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Signal Boys SA, die Selfoonsein Manne

John Deere spog met sy grootste en beste: Die splinternuwe 9R-trekkerreeks bied meer krag, beter tegnologie en gemak