in

Standard Bank/SA Stamboek ELITE 2021 toekennings

This post is also available in: English

Die Standard Bank / SA Stamboek ELITE 2021 toekennings moes, soos in die geval van 2020, op ’n uniek-anderse manier plaasvind. Die kansellasie van Bloemskou 2021 en die beperkings wat steeds geld, het weer daarvoor gesorg dat SA Stamboek en ons borge die tegnologie moes inspan om op ‘n nuwe manier hierdie jaar se prysuitdeling te moet doen.

Een van die jaarlikse hoogtepunte van Bloemskou, naamlik die Vleissentraal SA Stamboek ELITE Bulgroeitoetsklas kon dus weer nie plaasvind nie. Die 2021 klas het die meeste deelnemers ooit,
naamlik ’n allemintige 24 bulle gelok vanaf die ontstaan van die klas in 2012. Hierdie baie spesiale gebeurtenis is die vertoonvenster vir elke ras waar bulle op grond van hulle bewese prestasie, genetiese meriete vir ekonomies belangrike kenmerke en funksionele voorkoms kwalifiseer om teen mekaar in die ring mee te ding. Dit is veral gewild omdat dit al die elemente bymekaar voeg wat verwag word van ’n top teelbul. Aangesien daar nie geleentheid was om ’n algemene wenner aan te wys in die skouring nie, wil Vleissentraal en SA Stamboek steeds ons spesiale gelukwensing oordra vir al die Telers en eienaars van die bulle wat sou meeding, sou ons nie die beperkings gehad het nie.

Die rol wat die teelbul vertolk in die toekomstige winsgewendheid van vleisbeeskuddes kan nie genoeg benadruk word nie. Dit gaan natuurlik oor die doeltreffendheid van groei en die optimale benutting van veral voedings-hulpbronne, maar in die eerste plek oor die doeltreffendheid van sy dogters vir die eienskappe wat eie is aan vroulike diere, naamlik reproduksietempo, die vermoë om ’n winsgewende kalf te speen en om te sorg dat sy dit vir ’n lang tyd kan bly doen.

Die Plaas Media SA Stamboek ELITE Platinum bul-toekennings gee erkenning aan bulle met ’n bewese rekord van groeidoeltreffendheid met moeders wat weereens bewys gelewer het dat hulle die baie streng toets van Stamboek geslaag het om ten minste twee keer opeenvolgend Goue status te bereik. Dit is sewe of meer kalwers gespeen, met baie streng voorwaardes ten opsigte van ouderdom eerste kalwing, kalfintervalle, gewigsprestasie van elke gespeende kalf en BLUP teelwaardes vir reproduksie, voorspeense groei, melk (maternaal) en geboortegewig. Slegs die top 5 bulle kry toekennings.

Die teelkoei is die “fabriek” vir elke vleisbeesprodusent. Die wetenskap wys dat die teelkoei, afhangend van die tyd van die jaar, meer as 90% van die energie-voedingsbehoeftes verg van die produksiediere in ’n vleisbees-produksiesisteem. Doeltreffende koeie is dus gelyk aan volhoubare
winsgewendheid. Die Landbouweekblad SA Stamboek ELITE Platinum Vleisbeeskoei toekennings erken die rol wat teelkoeie speel in volhoubare wins in vleisbeeskuddes. Hierdie koeie se nageslag vorm die fondasie vir die rigting van elke ras. Die uiters streng vereistes vir nominasies sorg dat net die heel bestes van die beste koeie in aanmerking kom. Hierdie vereistes sluit bewese rekords vir vroeë en gereelde reproduksietempo, opeenvolgende speenprestasie van kalwers, retensie van nageslag en
uitmuntende BLUP teelwaardes in. Ten spyte hiervan verg dit nog heelwat kopkrap om slegs een koei per ras aan te wys as wenner vir die ras. Dertien toekennings word gemaak in 2021 (12 rasse in Suid-Afrika en een toekenning vir ’n koei in Namibië).

Net soos in die geval van vleisbeeste, is die produksiedoeltreffendheid van melkkoeie die basis van volhoubare wins vir melkbeeskuddes. Stamboek gee graag erkenning vir uitmuntende melkkoeie deur die toekenning van die SA Stamboek ELITE Platinum Melkkoeie van die jaar. Koeie van die
belangrikste melkrasse kom in aanmerking vir die toekenning. ’n Koei moet reeds ’n vyfde laktasie voltooi het om in aanmerking te kan kom vir die toekenning. Haar kilogram vastestof produksie per dag van lewe plaas haar in ’n rangorde binne haar ras. Dit beteken dus ook dat koeie bevoordeel word wat vroeg die eerste keer kalf, gereeld kalf, ’n goeie produksie handhaaf en melk produseer wat gesog is vir die melkkopers. Haar enetiese meriete speel ook ’n rol, met ander woorde hoe winsgewend haar nageslag sal wees binne die Suid-Afrikaanse produksie-omgewing.

SA Stamboek is trots daarop om erkenning te verleen aan die integrering van ontwikkelende boere in die Suid-Afrikaanse Stoetbedryf. Stamboek se lede, die Telersgenootskappe word aangemoedig om aktief betrokke te wees om nuwe toetreders en ontwikkelende telers by te staan. Stamboek het reeds vanaf 2012 hande gevat met Unistel laboratorium, wat belangrike genetiese dienste lewer, om ’n ontwikkelende Stoetteler by te staan om sy of haar kudde uit te brei deur top stoetdiere aan te koop. Die Unistel SA Stamboek Ontwikkelende Teler van die jaar word gekies uit nominasies vanaf die Stamboek Telersgenootskappe. Die wenner vir 2021 is Zamile Denga wat met Borane boer.

‘n Splinternuwe toekenning wat in 2021 gemaak word is die RDB Consulting / SA Stamboek Unieke Presteerder van die Jaar toekenning. Hierdie toekenning gee erkenning aan die teler of eienaar wat ‘n unieke prestasie gelewer het wat ‘n groot impak gemaak het vir sy of haar ras of selfs vir stoetteling oor die algemeen. Die uitdaging word aan die Stamboek Tegniese Adviseurs oorgelaat om die nominasies en motiverings voor te lê. Hierdie jaar se RDB Consulting / SA Stamboek Unieke Presteerder van die Jaar toekenning gaan aan Yusuf Ravat van die Yari Hugenoot Stoet.

Erkenning word ook graag verleen aan die Stoetteler of groep stoettelers wat bemoeienis maak met mentorskap vir nuwe toetreders en ontwikkelende stoettelers. Ook in hierdie geval moedig Stamboek ons lede aan om betrokke te raak en te sorg dat die stoetbedryf volhoubaar kan voortgaan deur gesonde mentorskap. Telersgenootskappe nomineer kandidate vir die Farmer’s Weekly SA Stamboek ELITE Mentor-teler en een toekenning word gemaak na ’n deeglike evaluasie. Die jaar 2021 is ‘n besondere jaar omdat die toekenning vir Mentor-teler aan twee Bonsmara telers gedoen word wat self ‘n klompie jare gelede as Mentor-telers opgang gemaak het en self nou die belangrike rol vervul. Die Farmer’s Weekly SA Stamboek Mentor-telers vir 2021 is Christopher Melamu en Moalosi Duncan Serapelwane. Beide is Bonsmara telers.

President toekenning

KUDDE VAN DIE JAAR TOEKENNINGS

Die hoogtepunt van die ELITE toekennings is om erkenning te gee aan die Top Stoetkuddes van die jaar. Hierdie Telers en hulle onderskeie kuddes is werklik die beste van die beste wat van Stamboek se dienste gebruik maak. Alhoewel elke spesie of produksiegroep uniek is, is die basis van die toekennings akkurate, betroubare en nougesette aantekening van alle data en die toepaslike gebruik daarvan in die betrokke kuddes. Die hoofborge van die ELITE toekennings verdien applous vir hulle betrokkenheid in die Suid-Afrikaanse Stoetbedryf en die aanmoediging wat hulle gee om Stoetteling op die regte pad te hou en om sodoende te sorg dat elke veeboer en teler van geselskapsdiere deel is van die presisie wat nodig is om die beste produk te lewer.

Toekennings word in die volgende kategorieë gegee:
Die Standard Bank Telwiedrè Voere SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir ander spesies word toegeken aan Christopher en Jenny Havenga, CDH Boerboele

Die Standard Bank Telwiedrè Voere SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Melkbeeste word toegeken aan die melkkudde wat noukeurig aanteken, ’n bewese rekord het van uitmuntende reproduksie, uiergesondheid, ’n gesonde kuddesamestelling, volhoubare melkproduksie van uitstaande vastestof-samestelling en geneties op ’n uitstaande vlak is. Die top ses kuddes wat van Stamboek se dienste gebruik maak bereik Platinum-status en ontvang ’n sertifikaat as erkenning. Die top kudde word gekroon as die Standard Bank Telwiedrè Voere SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir melkbeeste. Die naaswenner is EDE Farming. Die wenner vir 2021 is die Kluitjieskraal Jerseykudde. Erkenning word ook verleen aan DeLaval se milde borgskap vir hierdie toekenning.

Die Standard Bank Telwiedrè Voere SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Perde gee erkenning vir die perdeteler en sy of haar kudde wat nougeset rekord hou, akkuraat aanteken en data reg gebruik in die teling van hulle kuddes. Die top vyf perdekuddes, oor alle rasse, word geïdentifiseer, word erken as Platinumkuddes, en ’n wenner word vanuit hulle geledere aangewys. Die Standard Bank Telwiedrè Voere SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Perde vir 2021 is die Pela Graca Fries stoet van Celeste Steyn.

Die Vleissentraal SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Kleinvee is ’n strawwe kompetisie. Die top 10 kleinveekuddes ontvang Platinumstatus en ’n wenner word vanuit hulle geledere aangewys. Behoorlike en volledige aantekening van reproduksie, registrasie en produksie-eienskappe vorm die basis van hierdie plasings. Bo en behalwe dit word kleinveekuddes ook geëvalueer op grond van hulle reproduksiestatus en die genetiese vlak van elke kudde vir winsgewendheid. Die 2021 Vleissentraal SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Kleinvee is die Majobe Merinostoet van Johan Hoffman. Die naaswenner is Komarsekraal Merino’s van Dirkie Uys.

Die Vleissentraal SA Stamboek Stoetkudde van die jaar vir Vleisbeeste kom al ’n baie lang pad. Soos in die geval van die Melkbeeste en Kleinvee word toekennings gemaak op verskillende vlakke, naamlik ELITE Brons, Silwer, Goud en Dubbelgoud. Vanuit hierdie toekennings word die keur van kuddes gekies en die top 10 kuddes ontvang elk ’n platinum toekenning. Vanuit hierdie kuddes word ’n nasionale wenner aangewys as die Vleissentraal SA Stamboek Stoetkudde van die jaar. Die baie streng kriteria fokus op nougesette en akkurate aantekening van reproduksie, produksie en produk-aantekening sowel as noukeurige stoettelingspraktyke. Die ewe belangrike aspekte is die reproduksievlak van die kudde en die genetiese vlakke van bulle en vroulike diere soos gemeet deur die koeiwaarde as aanduiding van wins per hektaar. Die wenner vir 2021 is die Germar Bonsmara kudde van Gert en Gerhard Nel. Die naaswenner is Gelibar Bonsmaras, JG Viljoen en Seuns.

Spesiale toekennings

SA Stamboek gee graag erkenning aan die Telersgenootskap en hulle personeel wat spesiale moeite doen om hulle jaarverslae in die regte formaat aan te bied en terselfdertyd aan al die wetlike vereistes
voldoen. Die gehalte van hierdie jaarverslae is uitstaande en hierdie toekenning is gesog. Die Telersgenootskappe wat spesiale vermelding verdien vir 2021 is die volgende: Boran, Nguni, Saalperd, Boerboel, Drakensberger en Boerperd Genootskappe. Die Drakensberger Telersgenootskap is die 2021 Jaarverslag wenner.

‘n Baie spesiale toekenning is die jaarlikse Stamboek Presidentstoekenning. Dit is die prerogatief van SA Stamboek se President om hierdie toekennings aan ‘n individu of instansie te maak wat die wel en weë van Stamboek op die hart dra en wat so impak gemaak het op Stamboek en ons edrywighede.
Dit is vir die President van Stamboek, die Uitvoerende Komitee, bestuur en Personeel ‘n besondere voorreg om die 2021 Presidentstoekenning aan Tannie Lettie Kruger te maak.

SA Stamboek gee graag erkenning vir die Stoettelers van Suid-Afrika, Suider-Afrika en ander dele van die wêreld wat van Stamboek se dienste en produkte gebruik maak. Elke teler kan trots wees op sy of haar prestasies en om deel te wees van een van die wêreld se heel beste aantekening- en genetiese evaluasiesisteme. Stamboek, soos ons telers, hoef vir geen oomblik terug te staan as daar saamgesels word oor top aantekening- en telingspraktyke nie. Die toekennings vir 2021 is ‘n goeie bewys hiervan

Bron: SA Stamboek

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Brutale moorde op ‘n plaas naby Nelspruit word betreur

volvo

VOLVO S90 D5 AWD INSCRIPTION: Die beter alternatief