in

Nuwe vrywillige wintergraanheffing ingestel

Foto: Pixabay

This post is also available in: English

‘n Alternatiewe trust vir die vordering van vrywillige wintergraanheffings – die Suid-Afrikaanse Wintergraan-bedryfstrust (SAWCIT) – is deur die bedryf in plek gestel nadat die Nasionale Landboubemarkingsraad nie die bedryf se aansoek vir die voortsetting van die statutêre heffing wou aanbeveel nie.

Dit volg nadat georganiseerde landbou moes ingryp in die werksaamhede van die Wintergraantrust. Belangrike bedryfsfunksies word met die fondse gefinansier en dus moes die bedryf vinnig ‘n alternatiewe stelsel in plek kry voor die aanvang van die nuwe bemarkingseisoen op 1 Oktober 2020.

Die landboubedryf in Suid-Afrika moes sedert die deregulering van die beheerrade belangrike funksies uit eie fondse onderhou. Hierdie funksies stel ons waardeketting in die landbou vanaf produsent tot verbruiker in staat om wêreldwyd mededingend te wees. Dit verseker voedselsekerheid en die funksies wat befonds word, is onder meer van die hoekstene waarop ons vrye mark gevestig is.

Wat is die belangrikste funksies wat met die heffings gefinansier word?

• Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL)

• Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS)

• Navorsingsprojekte

• Transformasie

Wie ondersteun die vrywillige heffing?

Privaatsektor: SANSOR (saadmaatskappye), Agbiz Grain (opbergers), Graan SA (produsente), AFMA (veevoervervaardigers), SACOTA (handelaars), JSE (Safex), Nasionale Meulenaarskamer (meulenaars), Suid-Afrikaanse Kamer van Bakwese (bakkers), Pioneer Foods (PepsiCo) en die SA Nasionale Verbruikersunie.

Is die doelstelling en funksies van die nuwe trust anders as die vorige Wintergraantrust (WCT) waaruit die noodsaaklike funksies befonds was?

Nee, dit is feitlik identies. Die bedryfskoste sal egter minder wees. Die interim maatreël geld tot die WCT se bestuur weer na wense funksioneer.

Wat is die bedrae van die vrywillige heffings? (Let wel dit is BTW uitgesluit)

Koring – R14,50 per metrieke ton

Gars – R14,50 per metrieke ton

Hawer – R6,00 per metrieke ton

Waarop is die heffings betaalbaar?

Die heffings is betaalbaar op alle koring, gars en hawer:

1. Wat deur die produsent daarvan verkoop word;

2. Wat ingevoer of uitgevoer word;

3. Wat deur of namens die produsent verwerk of geprosesseer word;

4. Waarvoor ‘n silo-sertifikaat uitgereik word

Hoe word die heffings gevorder?

Produsente en andere wat graan lewer moet magtiging gee dat die vrywillige heffing wat in die prys van sy koring, gars of hawer ingereken is by die verkoop of lewering daarvan afgetrek mag word.

Wie is verantwoordelik vir oorbetaling van die heffings?

Die koper, verwerker, prosesseerder, invoerder, uitvoerder of persoon wat die silosertifikaat uitreik is verantwoordelik vir die oorbetaling van die heffings.

Aan wie word die vrywillige heffings betaal?

Die heffings word aan die Suid-Afrikaanse Wintergraan-bedryfstrust (SAWCIT) betaal en die bankrekening sal spoedig aan die bedryf bekend gestel word.

Wanneer word die heffings betaal?

Die heffings moet voor die einde van die maand, wat volg op die maand waarin die heffings gevorder is, aan SAWCIT oorbetaal word.

Wie besluit oor die gebruik van die heffingfondse?

Die trustees wat deur die bedryfsrolspelers aangestel is om op SAWCIT te dien, sal die gebruik van die heffings namens die bedryf bestuur en beheer.

Wat is die tydsduur van die heffings?

Die vrywillige heffings geld slegs vir die 2020/2021-bemarkingsjaar wat op 1 Oktober 2020 ‘n aanvang neem. Die bedryf sal in die loop van 2020/2021 besluit hoe noodsaaklike dienste in die toekoms befonds sal word.

Vir meer besonderhede kontak asb: Leon du Plessis by leon@llagric.co.za

Bron: WHEAT FORUM

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Valtra BH 4

Een van die koudste winters in die afgelope 20 jaar: Meer reën word verwag in die somerseisoen