in

Vrywillige heffings op wintergrane

This post is also available in: Afrikaans

Soos alombekend, is ‘n alternatiewe trust vir die vordering van vrywillige wintergraanheffings deur die bedryf in plek gestel nadat die Nasionale Landboubemarkingsraad nie die bedryf se aansoek vir die voortsetting van statutêre heffings wou aanbeveel nie. Die trust staan bekend as die Suid-Afrikaanse Wintergraanbedryfstrust (SAWCIT).

Daar is dus sedert 1 Oktober 2020 geen heffings meer aan die Wintergraantrust (WCT) betaalbaar nie. Die vrywillige heffings van SAWCIT moet ook nie verwar word met en is heeltemal afsonderlik van die vrywillige heffings wat aan Graan SA betaalbaar is.

Die vrywillige heffings wat aan SAWCIT betaalbaar is, word gebruik om belangrike bedryfsfunksies te finansier. Voldoende deelname in die betaling van die heffings is dus kritiek, anders gaan die funksies skipbreuk lei tot nadeel van alle rolspelsers in die bedryf. Die finansiering van hierdie funksies verseker voedselsekerheid, tegnologiese vooruitgang, groter markdeursigtigheid en –integriteit, asook die monitering van oeskwaliteit. Hierdie aspekte is van die hoekstene waarop ons vrye mark gevestig is en wat die bedryf se wêreldwye mededingendheid verhoog.

Die belangrikste funksies wat met die vrywillige heffings van SAWCIT gefinansier sal word, is die Suid-Afrikaanse Graanlaboratorium (SAGL), die Suid-Afrikaanse Graaninligtingsdiens (SAGIS), asook verskeie belangrike navorsings- en transformasieprojekte. Daar is nie ander bronne van befondsing vir hierdie kritieke funksies ten behoewe van die bedryf nie en dus is oorbetaling van die vrywillige heffings van kardinale belang.

Wat is die bedrae van die SAWCIT vrywillige heffings? (BTW uitgesluit)

KoringR14,50 per metrieke ton
GarsR14,50 per metrieke ton
HawerR6,00 per metrieke ton

Waarop is die SAWCIT vrywillige heffings betaalbaar?

Die heffings is betaalbaar op alle koring, gars en hawer:

  1. wat deur die produsent daarvan verkoop word;
  2. wat ingevoer of uitgevoer word;
  3. wat deur of namens die produsent verwerk of geprosesseer word;
  4. waarvoor ‘n silo-sertifikaat uitgereik word.

Hoe word die SAWCIT-heffings gevorder?

Produsente en andere wat graan lewer, moet magtiging gee dat die vrywillige heffings by die verkoop of lewering van die graan afgetrek en oorbetaal word.

Wie is verantwoordelik vir oorbetaling van die SAWCIT-heffings?

Die koper, verwerker, prosesseerder, invoerder, uitvoerder of persoon wat die silo-sertifikaat uitreik is verantwoordelik vir die oorbetaling van die heffings.

Aan wie word die vrywillige heffings betaal?

Die heffings word aan die Suid-Afrikaanse Wintergraanbedryfstrust (SAWCIT) betaal en die bankrekening is aan alle bedryfsrolspelers bekend gemaak, sowel as die BTW-registrasienommer van SAWCIT.

Wanneer word die SAWCIT-heffings betaal?

Die heffings moet verkieslik voor die einde van die maand, wat volg op die maand waarin die heffings gevorder is, aan SAWCIT oorbetaal word.

Wie besluit oor die gebruik van die vrywillige heffingfondse?

Daar is ses trustees deur die bedryfsrolspelers aangestel om op SAWCIT te dien en hulle sal die gebruik van die heffings namens die bedryf bestuur en beheer.

Vir meer besonderhede kontak asb sawcit@llagric.co.za.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Slim spilpuntstelsels: Valley Pump Command™; bespaar tyd en hulpbronne

Kies presies die regte presisietoerusting vir jou plaas