in ,

Voorkom en beheer veldbrande Deel 4 – Brandbestryding

This post is also available in: Afrikaans

Min dinge laat jou so magteloos as om te moet staan en kyk hoe brand weiding en eiendom verwoes sonder dat jy die nodige middele het om dit te beheer nie.

Hoofstuk 5 van die Nasionale Wet op Veld- en Bosbrande, 101 van 1998, handel oor brandbestryding. Dit omvat die gereedheid en die optrede om brande te bestry.

Artikel 17 bepaal dat elke eienaar op wie se grond ՚n veldbrand kan ontstaan of brand of van wie se grond dit kan versprei, moet:

1.sodanige toerusting, beskermende klere en opgeleide personeel vir die blus van brande hê as wat

•voorgeskryf word; of

•by gebrek aan voorgeskrewe vereistes, redelikerwys in die omstandighede nodig is;

2.moet verseker dat daar in sy afwesigheid verantwoordelike persone op of naby sy grond aanwesig is wat in die geval van ՚n brand

•die brand sal blus of sal help om dit te doen; en

•alle redelike stappe sal doen om die eienaars van aangrensende grond en die betrokke brandbe-skermingsvereniging, as daar een is, in kennis te stel.

Dit word ook bepaal dat ՚n eienaar ՚n agent kan aanstel om alles te doen wat hy ingevolge hierdie artikel moet doen.

Tans bestaan daar geen voorskrifte wat betref ՚n eienaar se verpligting om brandbestrydingstoerusting, beskermende klere en opgeleide personeel vir die blus van brande te hê nie. Tot tyd en wyl word bepaal dat ՚n eienaar sodanige toerusting, beskermende klere en opgeleide personeel vir die blus van brande moet hê as wat redelikerwys in die omstandighede nodig is.

Die vraag wat onmiddellik ontstaan is wat word bedoel met “redelikerwys in die omstandighede nodig is”. Dit word aan die hand gedoen dat elke eienaar sal moet let op die spesifieke omstandighede op sy eie grond, dié van sy bure, asook plaaslike toestande in die algemeen. Wat “redelik” is vir een eienaar, mag nie “redelik” wees vir die volgende eienaar nie.

Algemene brandbestrydingstoerus-ting soos brandslaansakke, vuurplakke, rugsakspuite, ՚n sleepwaentjie met ՚n watertenk wat agter ՚n trekker of bakkie gehaak kan word, ՚n klein kragbron met ՚n pomp wat kan water spuit, ensovoorts, mag in sommige gevalle voldoende wees, maar in ander gevalle nie.

Wat betref “beskermende klere” kan dit seker nie redelikerwys van elke boer verwag word om volle brandweeruitrusting te hê nie, maar van sekere boere mag dit wel verwag word om sodanige uitrusting te hê. Elke grondeienaar se eie omstandighede, dié van sy bure en plaaslike omstandighede sal bepalend wees by beoordeling van welke “beskermende klere” redelikerwys nodig is. Dalk kan redelike beskermende klere bestaan uit skoene of stewels, handskoene, oorbaadjies, plastiekhelms en nywerheidsneusfilters.

Artikel 18(1) bepaal dat enige eienaar wat rede het om te glo dat ՚n brand op sy grond of die grond van ՚n aangrensende eienaar, lewe, eiendom of die omgewing in die gevaar kan stel, onmiddellik:

  1. alle redelike stappe moet doen om kennis te gee aan –

• die brandbeskermingsbeampte of, as dit nie moontlik is nie, enige lid van die uitvoerende komitee van die brandbeskermingsvereniging, as daar een is vir die gebied; en

• die eienaars van aangrensende grond; en

2. alles in sy vermoë moet doen om te verhoed dat die brand versprei.

Artikel 18(2) bepaal dat enige persoon wat rede het om te glo dat ՚n brand op enige grond lewe, eiendom of die omgewing in die gevaar kan stel, tesame met enige ander persoon onder sy beheer, daardie grond of grond waarheen die brand kan versprei kan betree ten einde te verhinder dat die brand versprei of om dit te blus.

In Deel 2 van die reeks is dit gemeld dat dit een van die pligte van ՚n brandbeskermingsbeampte is om beheer oor te neem van enige brandbestryding in die gebied indien die veldbrand ՚n bedreiging vir lewe of eiendom is.

Artikel 18(3) bepaal dat, wanneer ՚n brandbeskermingsbeampte beheer oorneem oor die bestryding van ՚n brand, hy:

• beheer kan oorneem van enige persoon wat tot met sy aankoms die bestryding van die brand beheer het;

• enige persoon wat oënskynlik nie jonger as 16 jaar en nie ouer as 60 jaar is nie, kan beveel om hom by te staan.

Artikel 18(4) bepaal dat, in die afwesigheid van ՚n brandbeskermingsbeampte, ՚n bosbeampte:

• beheer kan oorneem oor die bestryding van ՚n brand in of binne 10 km van enige staatsbos tot uitsluiting van enige ander persoon; en

• enige persoon wat oënskynlik nie jonger as 16 jaar en nie ouer as 60 jaar is nie, kan beveel om hom by te staan.

Artikel 18(5) bepaal dat enige van die persone waarna hierbo verwys is (naamlik enige eienaar, enige persoon, ՚n brandbeskermingsbeampte of ՚n bosbeampte), indien hy dit nodig ag vir die beskerming van lewe, eiendom of die omgewing of om te voorkom dat ՚n brand versprei of om dit te blus:

• enige grond kan betree;

• bome, gras, oesgewasse of ander plantegroei kan vernietig;

• enige perseel kan betree of kan breek en betree;

• enige persoon kan verhinder om enige perseel te betree;

• enige persoon wat in gevaar verkeer of wat hom in die uitvoering van sy pligte hinder, met geweld van die toneel kan verwyder; en

• enige voertuig of ander ding kan verwyder of gelas dat dit verwyder word.

Artikel 18(6) bepaal dat, wanneer ՚n brand oor die grond van ՚n brandbeskermingsvereniging versprei of mag versprei, moet die brandbeskermingsbeampte:

• die brandbeskermingsbeampte van die gebied waarheen die brand versprei of mag versprei, in kennis stel;

• alle nodige stappe doen om die brandbestrydingsoperasie te koördineer ooreenkomstig die brandbeheerstrategie wat geld in die gebied.

Ten slotte word dit in hoofstuk 6 bepaal dat:

• die minister ՚n ooreenkoms met enige persoon of persone of ՚n brandbeskermingsvereniging kan aangaan om onderlinge bystand te verleen met die bestryding van brande;

• twee of meer brandbeskermingsverenigings ՚n ooreenkoms kan aangaan om onderlinge bystand te verleen met die bestryding en blus van brande op die grond van, of wat ՚n bedreiging uitmaak vir, hulle onderskeie lede.

Hierdie ooreenkomste kan voorsiening maak vir die betaling van vergoeding vir die bystand gelewer. In die volgende artikel hanteer ons die vermoede van nalatigheid, asook sekere ander aspekte.

Artikel verskaf deur Christo Potgieter en John Smit, direkteure, Versekeringsreg en Regsaanspreeklikheid, BDP Prokureurs, Kaapstad. Hierdie artikel het ten doel om inligting te verskaf en nie regsadvies nie. Vir regsadvies, kontak u regsadviseur.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

How are you managing your fuel?

Jou diere sal jou bedank: Rumax-voermengers gee bobaas-produksie