in ,

Tipes wangedrag in die werksplek

deur Mariёtte Redelinghuys

Dit is baie belangrik dat elke werks-plek ‘n toepaslike dissiplinêre kode moet hê wat verseker dat daar duidelike reëls (met toepaslike sanksies) in die werksplek is wat werknemers kan volg. Wanneer werknemers die reëls oortree, het die werkgewer die reg om teen hulle op te tree.

Daar is verskillende tipes wangedrag in die werksplek, wat wissel van minder ernstige oortredings tot baie ernstige oortredings. Die erns van die oortreding word beïnvloed deur die werknemer se tipe werk en verantwoordelikheid, die (moontlike) gevolge van die oortreding, asook die impak van die oortreding op die vertrouensverhouding tussen die werknemer en werkgewer.

Wangedrag kan oor die algemeen in ses kategorieë verdeel word:

1. Afwesigheid

Afwesigheid is ʼn algemene probleem in die landbousektor, wat ʼn groot invloed op sakebedrywighede het en doeltreffend hanteer moet word om produktiwiteit te verseker. Dit is die werknemer se plig om dienste te lewer volgens die ooreengekome werksure wat deur die werkgewer vereis word.

Afwesigheid kan die volgende insluit:

 • Laatkommery
 • Vroeg loop
 • Ongemagtigde onderbrekings
 • Verlengde onderbrekings (Rook, ete, ensovoorts)
 • Geveinsde siekte
 • Ander onverklaarde afwesigheid vanaf die werkstasie of perseel

2. Gebrekkige prestasie

Werknemers moet binne die werksplek se reëls, beleid en vasgestelde werks-wyses optree. Dit is die werkgewer se reg om beheer in die werksplek uit te oefen met betrekking tot onder meer swak tydhouding, slaap aan diens, na-

latigheid in die hantering van die werkgewer se eiendom en swak werksprestasie as gevolg van onvoldoende aandag, nalatigheid, verontagsaming van reëls of beleid en tydvermorsing.

3. Staking/nywerheidsaksie

‘Staking’ verwys na die georganiseerde, tydelike onderbreking van werk met die bedoeling om die werkgewer te dwing om aan eise van die werknemers toe te gee. Wanneer werknemers nie die korrekte prosedure volg voor ‘n staking nie, word die staking as onbeskermd geag en dan kan die werkgewer dissiplinêr teen die stakers optree. Werkgewers kan ook dissiplinêr optree indien werknemers skade aan eiendom aanrig of wanordelik optree, insluitende intimidasie, sabotasie en aanhitsing.

‘Nywerheidsaksie’ verwys na wanneer werknemers met opset sloer, hulle samewerking weerhou, sekere produkte boikot of ‘n sitbetoging hou as deel van ‘n poging tot passiewe oorname.

4. Wanordelike gedrag

Dit behels enige gedrag wat harmonie en orde in die werksplek versteur en sluit die volgende in:

 • Insubordinasie (wanneer die werknemer weier om ‘n wettige en redelike opdrag uit te voer)
 • Beledigende gedrag en taalgebruik
 • Bakleiery, aanranding, seksuele teistering, intimidasie, ensovoorts
 • In besit of onder die invloed wees van dwelms of alkohol
 • Opsetlike verlies, beskadiging of misbruik van die werkgewer se eiendom

5. Diefstal, bedrog en die verbreking van vertroulikheid en vertroue

Oneerlikheid in die werksplek word as ‘n baie ernstige oortreding geag en verwys na korrupsie, bedrog, valse bewyse en verklarings, diefstal, openbaarmaking van vertroulike inligting en die wanaanwending van die werkgewer se eiendom. Elke werknemer het die verpligting om in goeie trou in belang van die werkgewer op te tree en om enige afwykings van die werkgewer se dissiplinêre kode dadelik aan te meld. Indien ‘n werknemer bewus is van ongerymdhede in die werksplek en dit nie aanmeld nie, kan die werkgewer dissiplinêre stappe teen hierdie werknemer doen.

6. Behuising as deel van die diensooreenkoms

Plaaswerkers bly dikwels op die plaas self as gevolg van geografiese, praktiese en historiese redes. Dit is uiters belangrik om behuising op die werksperseel regstreeks te koppel aan indiensname en die bepalings en voorwaardes daarvan in ‘n klousule in die dienskontrak te vervat. Hierdeur word moontlike toekomstige dispute proaktief bestuur en die werkgewer se regte beskerm. Wanneer die diensverhouding beëindig word, verbeur die werknemer outomaties die voordeel van behuising op die werksperseel. Dissipline rondom hierdie verblyf as voordeel, word gereguleer deur die dissiplinêre kode, met verwysing na:

 • Die werkgewer se eiendom (aanhou van lewendehawe of troeteldiere sonder toestemming, onderverhuring, vermorsing van water en elektrisiteit, strooi van rommel, ensovoorts)
 • Alkohol- en dwelmmisbruik
 • Besoekers op die werkgewer se eiendom
 • Bakleiery, aanranding, seksuele teistering, intimidasie, ensovoorts
 • Opsetlike beskadiging van die werkgewer se eiendom

Dit is uiters belangrik dat die werksplek se reëls met werknemers bespreek en op skrif gestel word. Slegs dan kan werkgewers bewys dat werknemers bewus is van die reëls asook die gevolge wanneer hierdie reëls oortree word.

What do you think?

-1 points
Upvote Downvote

Total votes: 1

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 1

Downvotes percentage: 100.000000%

Aquadam: Staaltenks en plaasdamme vir die boer

Rumax: Verpil vir die beste voer