in ,

Bestuur arbeid met die oog op volhoubaarheid

This post is also available in: English

deur Ansofie van der Walt, LWO Werkgewersorganisasie

Werkgewers moet daagliks sake-risiko’s bestuur ten einde die onderneming se winsgewendheid en volhoubaarheid te verseker. Beperkende arbeidsregulasies is een van die mees problematiese faktore vir sake-eienaars in Suid-Afrika.

Vandag is dit ՚n moderne neiging onder sake-eienaars om nie-kernbedrywighede, soos sekuriteit, finansiële dienste, vervoer en bemarking, uit te kontrakteer. Dit gun die werkgewer meer tyd om aan sy kernbedryf aandag te gee.

Wat is die opsies?

Die oomblik wanneer daar ՚n werkgewer-werknemerverhouding ontstaan, is daar streng wetlike vereistes waaraan werkgewers moet voldoen, ongeag die aantal werknemers. Om aan hierdie vereistes te voldoen, is daar ՚n paar opsies wat die werkgewer kan oorweeg:

Intern:

Die werkgewer hanteer dit self en skep die kapasiteit intern deur byvoorbeeld ՚n regskundige (arbeidsreg) voltyds in diens te neem.

Uitkontrakteer:

Die werkgewer maak gebruik van die dienste van een van die volgende:

– Plaaslike prokureur

– Arbeidskonsultant

– Ongeregistreerde werkgewersorganisasie

– Geregistreerde werkgewersorganisasie by die Departement van Arbeid

Werkgewers moet duidelik besef dat daar definitiewe verskille tussen hierdie opsies is, wat groot implikasies kan inhou met betrekking tot koste, spesialiskennis, spektrum van dienste, infrastruktuur en beskikbaarheid. Wanneer die werkgewer uitkontrakteer, moet die volgende oorweeg word:

Kan die instelling werkgewers verteenwoordig by die KVBA, Bedingingsrade en die Arbeidshof? Let wel dat slegs ՚n werkgewersorganisasie wat by die Departement van Arbeid geregistreer is verskyningsreg het in hierdie forums.

Spesialiseer die instelling in arbeidsreg?

• Het die instelling toepaslike ervaring?

• Lewer die instelling spesialisdienste op die werkgewer se perseel?

• Bied die instelling ՚n kostedoeltreffende oplossing?

• Hoe lank bestaan die instelling al en hoe word sakekontinuïteit verseker?

• Is daar bestuurskontinuïteit in die instelling?

• Dryf werkgewers se behoefte op grondvlak die instelling en kan die werkgewer insette tot die bestuur van die instelling lewer?

Evalueer jou arbeidsrisiko

Werkgewers kan in gevalle van nie-nakoming van arbeidswetgewing groot boetes en selfs tronkstraf opgelê word deur die Departement van Arbeid.

Hiermee ՚n kort kontrolelys om jou arbeidsrisiko te evalueer:

Wetgewing van toepassing – weet jy watter wetgewing is op jou onderneming van toepassing en verstaan jy elkeen van die vereistes waaraan jy moet voldoen?

Nasionale minimumloon – betaal jy minstens die nasionale minimumloon? Alhoewel die minimumloon volgens Sektorale Vasstelling 13, wat arbeidsverhoudinge in die landbousektor reguleer, tot en met einde Februarie 2019 vasgestel is teen R16,25 per uur, moet alle werkgewers aan die Nasionale Minimumloonwet wat op 1 Januarie 2019 in werking getree het voldoen. Werkgewers is verplig om minstens die nasionale minimumloon te betaal, wat vasgestel is teen R20,00 per uur vir alle werknemers in Suid-Afrika.

Die landbou- en bosbousektore het vrystelling ontvang om 90% van die nasionale minimumloon te betaal, wat bereken is op R18,00 per uur. Hierdie vrystelling is geldig vir twee jaar, waarna alle werkgewers minstens die nasionale minimumloon soos aangekondig moet betaal.

Plakkate – vertoon jy opsommings van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, die Wet op Billike Werksgeleenthede en die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid in die werksplek?

Dienskontrakte – is daar ՚n ondertekende dienskontrak met elke werknemer? Gebruik jy die regte tipe dienskontrak en voldoen hierdie dienskontrakte aan alle toepaslike wetgewing?

Ander dokumentasie het jy minstens die volgende in plek en voldoen dit aan wetgewing: teenwoordigheidsregister, salarisstrokies, personeellêers, registrasie vir Werkloosheidsversekeringsfonds en by die Vergoedingskommissaris?

Vakbondregte – weet jy wat is jou regte as werkgewer ten opsigte van vakbondbedrywighede?

Dissipline in die werksplek – is jou dissiplinêre kode toepaslik en op datum? Volg jy altyd die regte prosedures as dit kom by progressiewe dissipline en dissiplinêre verhore?

Dit is baie belangrik om in ag te neem watter rol arbeid in die werksomgewing speel en om te verstaan dat wetgewing tot die werkgewer se voordeel gebruik kan word om die onderneming te beskerm.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Orthman sny deur kostes

Kanna man dan nie skaapwerk makliker maak nie?