Loading
Ons boer saam (f) Spanwerk tussen broers en susters kan werk
Deur ProAgri personeel-skrywer | Datum: 2012-04-26 | 0 Kommentaar
Puik 
 0
 | Swak 
 0

Een van die grootste, indien nie dié grootste bedreiging vir die langtermyn oorlewing van die familieboerdery nie, is faktore wat verband hou met familieverhoudinge. Baie van ons ken voorbeelde van waar twee broers ontevrede is omdat hulle voel hulle vergoeding is nie regverdig en gelyk nie of ’n skoonsuster wat nie met die ander familielede oor die weg kom nie en moeilikheid veroorsaak.

Dus is die bestuur van die familieboerdery dikwels eerder die bestuur van familieverhoudinge as die bestuur van enige ander aspek van die familieboerdery. Families wat saamboer moet seker maak dat hulle familieverhoudings so bestuur word dat dit uiteindelik sowel familieharmonie as geldelike voorspoed van die familieboerdery sal verseker.

In aansluiting hierby, om familieverhoudings verder te kompliseer, sien ons dat familieboerderye toenemend oorgedra word na broers en/of susters wat as spanne saamwerk op die plaas. Hierdie neiging noem ons ’n broer en/of sustervennootskap (sibling partnership).

In vorige uitgawes van die reeks is baie aandag gegee aan die proses vanopvolging en riglyne is gegee wat die ouer en jonger geslag kan gebruik om die proses glad te laat verloop. Met die oorhandiging van gesag aan broers en/of susters is daar weer ’n verdere dinamika ter sprake.

Die verhouding tussen broers en/of susters duur gewoonlik langer as enige ander familieverwantskap. Kinders betree mekaar se lewens lank voordat hulle eggenotes op die toneel verskyn en meeste van hulle oorleef hulle ouers. Niemand kan sy broer of suster kies nie en hoewel geen twee kinderspresies eenders lyk of optree nie, isdaar geen ander mense wat geneties,histories of omgewingsgewys so baiedeel as juis broers en/of susters nie.In die meeste gevalle duur die band,wat tydens ontelbare rusies engedeelde vreugdes tydens die kinderjaregesmee is, nog lank voort.

’n Mens se besondere kennis van jou broers en/of susters kan lei tot sinergieë en beslistheid wanneer die boerdery saam bestuur moet word. Wanneer hierdie gedeelde geskiedenis van saam grootword gemeng word met ’n gedeelde visie en aanvullende vaardighede, kan die eindresultaat skitterend en suksesvol wees.

Dit is egter noodsaaklik dat ’n aantal voorwaardes en omstandighede gereed is wanneer broers en/of susters as vennote saam in die familieboerdery werk:

• Broers en/of susters moet ’n goedgesindheid teenoor mekaar hê en vir mekaar omgee – hulle moet minstens van mekaar hou.

• Hulle moet ’n goeie verhouding hê; goed oor die weg kom; ’n vermoë hê om lekker dinge saam te doen; en verkieslik ook belangstellings buite die konteks van die familieboerdery deel.

• Samewerking, ’n hegte verhouding en intimiteit moet tussen kinders

bestaan, sonder dat die broers en/of susters te afhanklik van mekaar of op mekaar alleen aangewese is; hulle moet onafhanklik van mekaar kan funksioneer en steeds gesonde grense tussen mekaar handhaaf; hulle moet hulle eie vriendekring hê en nie onnodig in die ander kinders se lewe inmeng nie.

• Hulle moet verkieslik dieselfde waardes, houdings en prioriteite deel.

• Hulle moet mekaar ken en verstaan

• Hulle moet enige konflik wat tydens hul kinderjare ontstaan het, te bowe kom en leer om misverstande van die verlede te oorkom en te verwerk.

• Hulle moet nie langer vooroordele of stereotipes, wat tydens hulle kinderjare kon ontstaan het, van mekaar hê nie.

Die huwelik of soortgelyke verbintenisse het ’n diepgaande invloed op die familiebesigheid en dit is veilig om te beweer dat eggenotes of gades ’n onuitwisbare invloed, hetsy positief of negatief, op die familieboerdery kan uitoefen. Die gedrag van eggenotes/gades, of soos daar dikwels na hulle verwys word as die “aangetroudes”, is ’n belangrike faktor en die verhouding tussen die eggenotes, asook die verhouding tussen hulle en ander familielede, hou verskeie uitdagings vir die familieboerdery in.

Dit kan moeilik wees vir enige buitestaander of aangetroude om deel te word van ’n familie wat ook saam in ’n familieboerdery werk. Dit bly belangrik vir die familiesaak dat die eggenotes ondersteunend is tot sowel die familiesaak as die familie.

’n Gelukkige en tevrede eggenoot kan ’n groot bydrae tot ondersteuning en selfs die sterkte van die boerdery lewer, waar ’n ongelukkige eggenote, of een wat kwaad is, die sukses van die familieboerdery kan bedreig en selfs tot die ondergang daarvan kan lei. Om die verhouding tussen eggenotes/gades suksesvol te bestuur, kan die volgende riglyne in gedagte gehou word:

• Daar moet vooraf duidelik ooreengekom word oor of eggenotes wel in die familieboerdery mag werk al dan nie en as daar wel betrokkendheid is, wat die aard daarvan gaan wees. Dit is selfs beter as die familie hierdie besluit kan neem voordat kinders trou en eggenotes/gades op die toneel verskyn. Hierdie besluit word normaalweg duidelik in ’n familiegrondwet vervat.

• Eggenotes/gades moet deur die res van die familie verwelkom word, aanvaar word en ingesluit word.

• Eggenotes/gades moet onderrig en ingelig word oor hoe die familieboerdery inmekaarsteek en wat die rolle en verantwoordelikhede van die onderskeie familielede in hierdie proses is.

• Agting moet betoon word vir eggenotes/gades, verskillende familie-kulture, uitgangspunte, gewoontes of waardes.

• Die eggenotes/gades moet van hulle kant af probeer om objektief te wees en om sover moontlik weg te bly van griewe of konflik tussen broers en/of susters, asook tussen ander familielede.

Een van die belangrikste voorvereistes vir broers en/of susters wat saamboer, is dat die kinders moet leer om as ’n span saam te werk. Die verhouding tussen spanlede wat in doeltreffende spanne saamwerk

word deur die volgende gekenmerk:

• Wedersydse agting en vertroue,

• ’n Samehorigheidsgevoel en eenheid,

• Oop kommunikasie,

• Regverdigheid en

• Doeltreffende bestuur van konflik. Die mate waarin die bostaande elemente teenwoordig is sal die kanse van suksesvolle spanwerk verhoog of verbeter. Van hierdie belangrikste elemente gaan in die volgende aflewering verder toegelig word.

Onderwerpe: Bestuur | Trekkers
Lesers kommentaar
ProAgri is die trotse borg van:
ProAgri Video's - Ons wys hoe dit werk.All fresh logo
KalenderOktober 2015
SoMaDiWoDoVrSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gee jou mening
Wat dink jy van duur skaarswildpryse?

Die borrel sal nooit bars nie
Borrel sal oor 5 jaar bars
Borrel sal oor 10 jaar bars
Sal geleidelik afplat
Skaarswild sal duurder word